CULTPLAY projekt

CULTPLAY - Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva

Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti formou vytvorenia nových, integrovaných turistických oblastí s vlastnými produktmi a značkami vybudovanými na spoločnej histórii partnerských miest tak, aby prezentovali významné kultúrne dedičstvo inej zapojenej obce.

Projekt má posilniť cezhraničnú spoluprácu za účelom ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva, predstaviť návštevníkom tematických parkov v zapojených obciach atrakcie z partnerských obcí.  Očakáva sa, že vďaka tradičným kultúrno-spoločenským podujatiam a spoločným seminárom projektových partnerov vzrastie počet návštevníkov zo susedných regiónov, čo prospeje rozvoju turizmu u všetkých zapojených partnerov.

Parky "CULTPLAY" sú tematické parky, ktoré sa budú využívať ako detské ihriská, avšak ich súčasťou budú aj rozšírené informácie o ostatných atrakciách v partnerských obciach dostupné formou internetovej aplikácie v 3 jazykoch (SK, HU, EN). Každý z parkov bude do pozornosti návštevníkov odporúčať iný park, lákajúc tak návštevníkov z jednej strany Dunaja na druhú.

Mesto Nové Zámky hlavný partner projektu v spolupráci s ďalšími 9 partnermi zo Slovenskej republiky (Komárno, Hurbanovo, Kolárovo, Šaľa, Svodín) a Maďarska (Komárom, Tata, Oroszlány, Kisbér)  získalo v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko, Prioritná os: PO1 - Príroda a kultúra, Špecifický cieľ 1.1. Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti finančné prostriedky na realizáciu projektu "CULTPLAY - vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva".

Poskytovateľ dotácie:

Úrad vlády Maďarska, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Magyarország Kormányhivatala, az SZK Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma

Termín realizácie: 02/2018 - 01/2020

Celkový schválený rozpočet projektu 2 873 580,08 €
Celková výška podpory z ERDF  85% 2 442 543,06 €
Spolufinancovanie projektu zo strany štátu 10% 287 358,00 €
Vlastné zdroje 5% 143 679, 00 €

Interreg