POZVÁNKA Na slávnostné odovzdanie tematického ihriska v Šali ako repliky historickej pamiatky MAJK

Mesto Šaľa ako jeden z partnerov projektu “CULTPLAY – vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva”, realizovaného v rámci INTERREG V-A Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko Vás srdečne pozýva na slávnostné odovzdanie tematického ihriska v Šali ako repliky historickej pamiatky MAJK

Termín: 30. septembra 2019, 10.30 hod

Miesto: areál zimného štadióna, Váhová ul. 17, Šaľa

Program:

10:30 privítanie hostí a projektových partnerov
10:35 vystúpenie foklórneho súboru Šaľanček
10:50 príhovor primátora mesta Šaľa a zástupcu partnerského mesta Oroszlány – slávnostné prestihnutie pásky
11:00 vystúpenie žiakov zo Základnej školy s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda,
11:15 oboznámenie prítomných detí s prvkami tematického ihriska, s bezpečnostnými pokynmi podľa prevádzkového a návštevného poriadku pre jeho užívanie
11:30 - 12:30 občerstvenie
10:30 - 13:30 vedomostné, tvorivé aj pohybové aktivity a súťaže pre deti v areáli tematického ihriska  v Šali ako repliky historickej pamiatky MAJK
13:15 - 13:30 ukončenie súťaží, vyhodnotenie a oceňovanie

Z miest Nové Zámky, Oroszlány, Kolárovo pozývame skupiny minimálne 30 detí (jedna skupina za každé mesto) z 3. a 4. ročníka základných škôl (8-10 roční) s pedagogickým dozorom, ktoré sa pripoja k deťom zo Šale. Vzhľadom k tomu, že sa aktivity budú konať vonku prosíme, aby deti boli primerane oblečené, najlepšie športovo.

Vašu účasť prosím potvrdiť emailom na mesto@sala.sk do 26.9.2019, 14:00.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami.

S pozdravom,

Mgr. Jozeg Belický
primátor mesta Šaľa

24.09.2019